Árverési feltételek

            1.         A Kortárs Aukciósház Bt. (1075 Budapest, Károly körút 5/a. 1/2 em. 1., a továbbiakban: Aukciósház) az árverést az árvereztetők (az árverési tételek tulajdonosai vagy eladásra jogosultjai) megbízásából, mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti az online.wilsoncohen.com weboldalon.

            2.         Az árverésen licitálni kizárólag az online.wilsoncohen.com weboldalon történő regisztráció után lehet. A vevők a regisztrációval, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

            3.        Az árverési tételekre az aukció kezdetétől (2021. 05. 21. 18:00) az aukció lezárásáig (2021. 06. 03. 18:00) lehet vételi ajánlatot tenni az online.wilsoncohen.com oldalon. Az egyes tételek nem egyszerre zárulnak, június 6-án 18:00 órától kezdődően a tételek egyperces eltéréssel járnak le a tételszám emelkedő sorrendjének megfelelően. Az árverési tételekre tett ajánlatok a lejárati időt nem módosítják, nem hosszabbítják meg. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban „VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplő tétel esetében a 2001. évi LXIV törvényben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti.

            4.         Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.

            5.         Az árverési tételek a kikiáltási áruk alatt nem vásárolhatóak meg. Az árvereztető által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Aukciósház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi megbízottól.

            6.         Licitlépcsők:

100 000 Ft alatt                                                       5 000 Ft

100 000 Ft és 200 000 Ft között                          10 000 Ft

200 000 Ft és 500 000 Ft között                          20 000 Ft

500 000 Ft és 1 000 000 Ft között                       50 000 Ft

1 000 000 Ft és 2 000 000 Ft között                    100 000 Ft

2 000 000 Ft és 5 000 000 Ft között                    200 000 Ft

5 000 000 Ft és 10 000 000 Ft között                  500 000 Ft

10 000 000 Ft és 20 000 000 Ft között               1 000 000 Ft

            7.         A vevő az aukciósház részére a leütési ár 20%-ában meghatározott közvetítői díjat tartozik fizetni, mely tartalmazza az ÁFA-t.

            8.         A vételár összege a leütési ár és a közvetítői díj együttes összegéből tevődik össze.

            9.         A vevő a vételárat az árverés lezárását követő 7 napon belül tartozik kifizetni. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Aukciósház az adásvételtől elállhat.

            10.       A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az árverési tételt az aukciósháztól átvette.

            11.       A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy saját költségére és felelősségére való elszállításáról. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 14. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevő az árverést követően 6 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az Aukciósház – felszólítás után – szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi.

            12.      Az árverés időtartama alatt minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

            13.       Az Aukciósház szavatol az árverésre kerülő tételek eredetiségéért. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet.

            14.       Az árverési katalógusban “VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplő tételeket Magyarországról kivinni nem lehet. A “VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzésű tárgyak tulajdonosait a Miniszterelnökség nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetők ki az országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés előtt előre jelezzék.

            15.       Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az aukciósház – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az online aukció ideje alatt, de legkésőbb árverés lezárása előtt 6 órával. A vételi megbízás elfogadásához a megbízás összegének 20%-ának megfelelő előleg befizetése szükséges, amely sikertelen megbízás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azonos összegű vételi megbízások esetén a korábban érkező vételi megbízás kerül előnyben részesítésre. Lehetőség van továbbá telefon keresztüli licitálásra is.

            16.       A jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak, felek egymással kapcsolatos esetleges vitájukat elsősorban peren kívül próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság (30 millió forintot meghaladó érték esetén a Fővárosi Törvényszék) kizárólagos illetékességét.

            2.         Az árverésen licitálni kizárólag az online.wilsoncohen.com weboldalon történő regisztráció után lehet. A vevők a regisztrációval, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

            3.        Az árverési tételekre az aukció kezdetétől (2020. 12. 10. 18:00) az aukció lezárásáig (2020. 12. 20. 18:00) lehet vételi ajánlatot tenni az online.wilsoncohen.com oldalon. Az egyes tételek nem egyszerre zárulnak, december 20-án 18:00 órától kezdődően a tételek egyperces eltéréssel járnak le a tételszám emelkedő sorrendjének megfelelően. Az árverési tételekre tett ajánlatok a lejárati időt nem módosítják, nem hosszabbítják meg. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban „VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplő tétel esetében a 2001. évi LXIV törvényben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti.

            4.         Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.

            5.         Az árverési tételek a kikiáltási áruk alatt nem vásárolhatóak meg. Az árvereztető által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Aukciósház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi megbízottól.

            6.         Licitlépcsők:

100 000 Ft alatt                                                       5 000 Ft

100 000 Ft és 200 000 Ft között                          10 000 Ft

200 000 Ft és 500 000 Ft között                          20 000 Ft

500 000 Ft és 1 000 000 Ft között                       50 000 Ft

1 000 000 Ft és 2 000 000 Ft között                    100 000 Ft

2 000 000 Ft és 5 000 000 Ft között                    200 000 Ft

5 000 000 Ft és 10 000 000 Ft között                  500 000 Ft

10 000 000 Ft és 20 000 000 Ft között               1 000 000 Ft

            7.         A vevő az aukciósház részére a leütési ár 20%-ában meghatározott közvetítői díjat tartozik fizetni, mely tartalmazza az ÁFA-t.

            8.         A vételár összege a leütési ár és a közvetítői díj együttes összegéből tevődik össze.

            9.         A vevő a vételárat az árverés lezárását követő 7 napon belül tartozik kifizetni. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Aukciósház az adásvételtől elállhat.

            10.       A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az árverési tételt az aukciósháztól átvette.

            11.       A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy saját költségére és felelősségére való elszállításáról. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 14. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevő az árverést követően 6 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az Aukciósház – felszólítás után – szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi.

            12.      Az árverés időtartama alatt minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

            13.       Az Aukciósház szavatol az árverésre kerülő tételek eredetiségéért. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet.

            14.       Az árverési katalógusban “VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplő tételeket Magyarországról kivinni nem lehet. A “VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzésű tárgyak tulajdonosait a Miniszterelnökség nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetők ki az országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés előtt előre jelezzék.

            15.       Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az aukciósház – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az online aukció ideje alatt, de legkésőbb árverés lezárása előtt 6 órával. A vételi megbízás elfogadásához a megbízás összegének 20%-ának megfelelő előleg befizetése szükséges, amely sikertelen megbízás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azonos összegű vételi megbízások esetén a korábban érkező vételi megbízás kerül előnyben részesítésre. Lehetőség van továbbá telefon keresztüli licitálásra is.

            16.       A jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak, felek egymással kapcsolatos esetleges vitájukat elsősorban peren kívül próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság (30 millió forintot meghaladó érték esetén a Fővárosi Törvényszék) kizárólagos illetékességét.